Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Ida-Tallinna Keskhaigla on Tallinna ja Harjumaa naiste esimene valik

29.09.2021

Uuringufirma Saar Poll läbi viidud küsitlus tunnistas Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) Tallinna ja Harjumaa naiste esimeseks valikuks. Küsitluse eesmärk oli saada tagasisidet naistekliinikute, sünnitushaiglate ja vähi sõeluuringuid läbi viivate raviasutuste kohta.

naistekliinik

Uuringufirma Saar Poll läbi viidud küsitlus tunnistas Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) Tallinna ja Harjumaa naiste esimeseks valikuks. Küsitluse eesmärk oli saada tagasisidet naistekliinikute, sünnitushaiglate ja vähi sõeluuringuid läbi viivate raviasutuste kohta.

Küsitlusest selgus, et naistekliiniku valikul on peamiseks kriteeriumiks kliinik, millega naised on tuttavad ja kus neil on juba oma arst (üle 50% vastanutest). Peamiseks külastamise põhjuseks nimetati regulaarset kontrolli (65%). Kõige olulisemate tingimustena raviasutuse valikul toodi välja arstiabi kõrget kvaliteeti (49%) ning hoolivat ja patsiendikeskset suhtumist (32%).

ITK Naistekliinikut hinnati vastanute seas kõrgelt ning enim tunnustati just sõbralikku ja hoolivat teenindust (98%), samuti seda, et saadi piisavalt aega ja tähelepanu (96%) ning professionaalset arstiabi koos probleemi lahendusega (94%).

Enamik vastanutest valiks ka järgmiseks visiidiks sama kliiniku, kus nad käisid viimati. ITK-s käinute seast külastaksid sama kliinikut 79% naistest. Kõikide vastanute seast aga iga neljas naine Tallinnas ja Harjumaal valiks järgmisel korral naistearsti vastuvõtuks just ITK (26%).

Küsimusele „millisesse haiglasse Te järgmisel korral sünnitama läheksite“, vastas 46% küsitletud naistest, et selleks on ITK sünnitusmaja. Sünnitushaigla valitakse peamiselt asukoha või varasema kogemuse alusel. ITK sünnitusmaja tugevustena toodi enim esile professionaalset meditsiiniteenust (98%), olmetingimusi (sünnitus- ja perepalatid) (97%), sõbralikku ja hoolivat teenindust (96%).

Sõeluuringute kohta vastas 66% sihtrühma kuuluvatest ja kutse saanud naistest, et osales emakakaelavähi, ja 46% osales rinnavähi sõeluuringul. Emakakaelavähi sõeluuringu tegemise kohana nimetati kõige sagedamini ITK-d ja sõeluuringule jäeti minemata eeskätt seepärast, et uuring oli hiljuti juba tehtud. Rinnavähi sõeluuringule ei läinud kutse saanud naised peamiselt ajapuudusest.

Esinduslikule uuringule vastas 700 naist vanuses 15-70 aastat Tallinnast ja Harjumaalt. Küsitlus viidi läbi telefoni- ja veebiküsitluse kombineeritud meetodil eesti ja vene keeles.