Vaegnägijatele
Registratuur:

Andmekaitse

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA ANDMEKAITSETINGIMUSED

1. Ida-Tallinna Keskhaigla (edaspidi haigla) töötleb Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

1.1 Teile osutatakse haigla poolt tervishoiuteenust või sotsiaalteenust

Töötleme Teie isikuandmeid, sh kontaktandmeid, tervise- ja geneetilisi andmeid, samuti andmeid rassilise või etnilise päritolu, seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta, kui need on vajalikud tervishoiuteenuse osutamiseks ja selle nõuetekohaseks dokumenteerimiseks. Teie andmeid võidakse töödelda ravikvaliteedi tagamiseks (sh kliiniliste auditite käigus) ning tervisehoiuteenuse osutamise ja isikuandmete töötlemise õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate andmete säilitustähtajad tulenevad seadusest. Ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi puhul on see 30 aastat andmete kinnitamisest. Sotsiaalteenuse osutamiseks töötleme Teie andmeid üldjuhul Teie nõusolekul, v.a seaduses toodud erandite puhul.

1.2 Te kandideerite haiglasse tööle

Kasutame personali värbamisprotsessis Teie poolt esitatud CV-s ja teistes dokumentides sisalduvaid isikuandmeid. Kandideerimisel esitatud dokumentide säilitustähtaeg on üks aasta peale värbamisprotsessi lõppu.

1.3 Te esitate haiglale järelepärimise, ettepaneku, kaebuse

Registreerime Teie kirjaliku pöördumise haigla dokumendihaldussüsteemis ning kasutame Teie kohta varem kogutud isikuandmeid Teile vastamiseks. Kirjavahetust säilitame viis aastat.

1.4 Te viibite haigla territooriumile või siseruumi paigaldatud valve- või jälgimiskaamera vaateväljas

Haigla territooriumile ja ruumidesse paigaldatud valvekaamerate abil toimub märgistatud aladel automaatne videovalve ning selle kasutamise eesmärgid on:

  • turvaintsidendi või selle kahtluse korral asjaolude väljaselgitamine,
  • kaebuste lahendamine, kui kaebuse sisuks olevad asjaolud on tuvastatavad salvestise abil.

Valvekaamerate salvestistele ja reaalajas videopildile on ligipääs ainult selleks volitatud töötajatel.

Videosalvestiste säilitustähtaeg on 30 päeva.

Mõnes osakonnas on vastavalt märgistatud ruumides ravi- või uuringuprotsessi jälgimiseks või patsiendi ohutuse tagamiseks jälgimiskaamerad. Nende videopildile on ligipääs ainult patsiendi raviprotsessis osalevatele tervishoiutöötajatel ning patsiendi nõusolekuta videopilti ei salvestata.

1.5 Te kasutate haigla patsiendiportaali või iseteeninduslahendust

Kui kasutate vastuvõtule registreerumiseks ja oma terviseandmetega tutvumiseks patsiendiportaali iPatsient või iseteeninduslahendust, logib infosüsteem Teie tegevused ning Teie kasutatava IP-aadressi.

Logisid kasutatakse infosüsteemi tarkvaravigade leidmiseks ja kasutatavuse probleemide lahendamiseks ning nende säilitustähtaeg on 30 päeva.

1.6 Te helistate haigla info- ja registreerimise telefonile 666 1900

Kui Te helistate haigla info- ja registreerimise telefonile, siis Teie kasutatav telefoninumber ja kõne salvestatakse. Kõnesalvestisi kasutatakse teeninduskvaliteedi parandamiseks ja vajaduse korral kaebuste lahendamisel ning nende säilitustähtaeg on maksimaalselt üks aasta.

1.7 Te osalete haigla korraldatud koolitustel, konverentsidel, seminaridel jm üritustel

Haigla registreerib üritustel osalejate nimed, isikukoodid ja kontaktandmed, et saata ürituse kohta infot, väljastada koolituse läbimist tõendavaid dokumente, teha statistikat, tasuliste ürituste puhul esitada arveid. Üritustel osalejate andmeid säilitatakse viis aastat.

1.8 Teie lähedasele on osutatud haiglas tervishoiuteenust ja ta on Teid oma kontaktisikuks määranud

Haigla küsib patsiendilt kontaktisiku nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Kontaktisikuga võtab haigla ühendust juhul, kui patsiendiga ei ole võimalik kontakti saada, kuid teda on vajalik erakorraliselt kätte saada. Kui patsient muudab ise või palub haiglal muuta kontaktisikute andmeid, siis eelnevad andmed infosüsteemist kustuvad. Muul juhul säilitab haigla kontaktisiku andmeid sama kaua kui patsiendi andmeid.

1.9 Teie isikuandmeid kasutatakse teadusuuringus või riikliku statistika esitamiseks

Haigla võib Teie terviseandmeid nõusolekuta töödelda ka teadusuuringuks või riikliku statistika esitamiseks. Kui tehakse teadusuuringuid, mille puhul Teilt nõusoleku küsimine ei ole teadusuuringu olemust arvestades võimalik ning uuringu läbiviimine toimub avalikes huvides, taotleb haigla Teie terviseandmete töötlemiseks inimuuringute eetikakomitee kooskõlastuse.

1.10 Te olete andnud nõusoleku punktides 1.1 – 1.9 nimetamata töötlustoiminguks

Teilt võidakse küsida nõusolekut teadusuuringus osalemiseks, raviprotsessi videosalvestamiseks või muuks ülalkirjeldamata isikuandmete töötlemistoiminguks. Kui annate nõusoleku, töödeldakse Teie isikuandmeid selles ulatuses ja eesmärgil, milleks nõusoleku andsite. Teie andmete säilitustähtaeg tehakse Teile teatavaks nõusoleku küsimisel.

2. Isikuandmete töötlemise aluseks on:

2.1 isikuandmete kaitse üldmäärus, seadused ja nende alusel vastuvõetud õigusaktid: sealhulgas

isikuandmete kaitse seadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, võlaõigusseadus, sotsiaalhoolekande seadus, ravikindlustuse seadus, rahvatervise seadus, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, surma põhjuse tuvastamise seadus, rahvastikuregistri seadus, raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus, rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus, ravimiseadus, meditsiiniseadme seadus, kindlustustegevuse seadus, avaliku teabe seadus jm seadused;

2.2 tervishoiuteenuse osutamise leping;

2.3 Teie nõusolek, nt ravimiuuringus või muus teadusuuringus osalemiseks, raviprotsessi

videosalvestamiseks õppe- või selle hilisema analüüsimise eesmärgil.

3. Kui olete haigla patsient, edastab haigla Teie andmeid järgnevatele vastuvõtjatele:

3.1 Tervisekassa – juhul, kui tervishoiuteenuse osutamist rahastab tervisekassa;

3.2 riigi andmekogud, nt tervise infosüsteem, nakkushaiguste register, tuberkuloosiregister jt;

3.3 kohalikud omavalitsused, nt juhul, kui vajate pärast haiglaravi sotsiaalteenuseid;

3.4 muud asutused, millel on õigusaktidest tulenev õigus andmeid saada, nt teised tervishoiuasutused, politsei, prokuratuur, kohus;

3.5 patsiendi määratud isikud – patsiendi esindaja, kindlustusselts, advokaat jt.

3.6 haigla koostööpartnerid – füüsilised ja juriidilised isikud, keda haigla on volitanud enda nimel

andmetöötlustoiminguid tegema. Koostööpartnerid kohustuvad järgima kõiki andmekaitsealaseid nõudeid.

4. Teil on järgnevad õigused seoses isikuandmete töötlemisega haiglas:

4.1 tutvuda oma isikuandmetega

4.1.1 Terviseandmetega tutvumine on võimalik tervise infosüsteemi

patsiendiportaali www.terviseportaal.ee ja haigla patsiendiportaali https://ipatsient.itk.ee/ kaudu.

4.1.2 Kui soovite isikuandmeid, mida punktis 4.1.1 nimetatud keskkondades pole või Teil puudub nimetatud keskkondadele ligipääs, peate isikuandmete saamiseks esitama taotluse. Haigla vastab taotlusele 30 päeva jooksul ja väljastab isikuandmed taotluses märgitud viisil, kui suudab andmete saaja usaldusväärselt tuvastada. Kui taotletavad isikuandmed on Teile digitaalsel kujul kättesaadavad või taotlete isikuandmeid korduvalt, on haiglal õigus küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks või keelduda isikuandmete väljastamisest.

4.2 nõuda oma isikuandmete parandamist, kui isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Selleks peate esitama taotluse (e-posti aadressile info [at] itk.ee (info[at]itk[dot]ee)), kus on märgitud dokument, milles paranduse tegemist taotlete, samuti taotletava paranduse sisu. Kui parandamise vajadus on piisavalt tõendatud, parandab haigla isikuandmed esimesel võimalusel.

4.3 nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti enne tagasivõtmist toimunud töötlemise kohta.

4.4 nõuda oma isikuandmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel, näiteks, kui võtate oma nõusoleku tagasi, v.a juhul, kui haiglal on õigusaktidest tulenev kohustus isikuandmeid säilitada.

4.5 nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel, näiteks ajaks, mis võimaldab haiglal kontrollida isikuandmete õigsust.

4.6 esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel.

4.7 pöörduda haigla andmekaitsespetsialisti poole kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemise ning isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate õiguste kasutamisega. Kui haigla andmekaitsespetsialisti vastus Teid ei rahulda, on Teil alati õigus esitada oma isikuandmete töötlemisega seotud kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (tel. 627 4135, e-post info [at] aki.ee (info[at]aki[dot]ee)) või pöörduda kohtusse.

5. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi tn 18, Tallinn 10138, info [at] itk.ee (info[at]itk[dot]ee).

6. Haigla andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: Andres Õige, telefon 5421 0162, e-post andmekaitse [at] itk.ee (andmekaitse[at]itk[dot]ee)

KINNITATUD AS ITK juhatuse 15.04.2024 otsusega