Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Teadus- ja õppeprojektid

Siin lehel on kirjeldatud meie tänased aktiivsed õppe- ja arendustegevused. Me ootame väga nii küsimusi, kui ka juhandajate ja õppijate aktiivset kaasalöömist - seda näiteks mõne õppetsükli osana. Sinu üldiseks kontaktisikuks neis küsimustes on teadusosakonna projektijuht Joel Lumpre (joel.lumpre [at] itk.ee).

Kliiniline teadustegevus ITKs (uurimistööd)

Uurimistööde läbiviimine on ITKs levinud ja väärtustatud tegevus. Teadusosakonna pädevusse kuulub ITK töötajate konsulteerimine uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel. Kuidas alustada? Mida silmas pidada? Siit leheküljelt leiad selle kohta rohkem infot.

Haigusjuhtude konkurss

Tegemist on arstitudengitele suunatud üritustesarjaga, mille jooksul omandab tudeng nii teoreetilise kui ka praktilise arusaamise haigusjuhust (ingl k case report). Konkurssi eesmärk on arendada tudengi kliinilise mõtlemise oskust ning võimaldada teha tudengil esimesed sammud teadusmaastikul. 

Haigusjuhtude konkurss on olnud COVID-19 pandeema vältel pausil, ent naaseb esimesel võimalusel!

Haigusjuhtude konkurssi koordineermisega tegelevad: Nikita Umov ja Marika Tammaru.

Ajakirjaklubi

Ajakirjaklubi on arstitudengitele suunatud üritus, mille eesmärk on süvendada teadmisi uuringukavandite tugevustest ning puudustest ja analüüsimeetodite sisust. Kaasnevalt õpivad tudengid keerulist teemat selgelt ja lihtsalt oma kolleegidele ette kandma ning arutelu pidama. Igal üritusel võetakse fookusesse üks teadusartikkel, mis võimaldab eelnimetatud eesmärgid täita. 

Ajakirjaklubide koordineermisega tegelevad: Nikita Umov ja Marika Tammaru.

Teaduskoolitus/-track

Uurimistöödega töötavate spetsialistide ettevalmistamiseks on hetkel piloteerimisel kaheaastane uurimistöö metoodika kursus. Veebipõhine interaktiivne koolitus on jaotatud kaheks tasemeks: baas- ja kesktasemeks. Käsitletavad teemad on statistika, uurimistöö kavandamine ja läbiviimine. Baastaseme koolitusele on oodatud kõik haiglatöötajad. Kesktaseme koolitusel osalemise eeldus on baaskoolituse läbimine ning selle lõpetajate hulgast moodustub tulevikus eraldi spetsialistide meeskond.

Koolituse läbiviimisega tegeleb: Marika Tammaru.

Residentide koolituskava projekt

2019. aastal algas ITKs projekt, millega soovime fookusesse tuua töökohal toimuva õppe. Projeki eesmärkideks on:

  • juhendajate ja kogu arstkonna õpetamisoskuste ja teaduskirjaoskuse arendamine,
  • õpetava arsti positsiooni kujundamine,
  • arst-residentidele mitmekesise ning kvaliteetse residentuuri- ja täiendõppe pakkumine ning pädevuspõhise õppe arendamine ning
  • läbi regulaarse ja praktilise täiendkoolituse tagada ja tõsta arstide väljaõppe ja elukestva õppe kvaliteeti ja seega haiglas pakutava ravi kvaliteeti.

Projekti raames pakutakse erinevaid õpetamisoskuste arendamise võimalusi ning algatati residentidele ja tudengitele suunatud iganädalaste, haigusjuhtudel põhinevate seminaride ja koolituste programm. 

Samuti on Ida-Tallinna Keskhaigla maailma ühe suurima meditsiiniharidusühingu AMEE (Association for Medical Education in Europe) liige. Ühingu poolt pakutavad üritused ning materjalid (nt AMEE konverents, ESME koolitused ning õppematerjalid) on ITK töötajatele soodushinnaga!

Residentide koolituskava projekti koordineermisega tegelevad: Joel Lumpre ja Julius Juurmaa.

Õpetav arst

„Õpetav arst“ on eriarsti lisapädevus, mis kirjeldab selgesõnaliselt tema õigused ning kohustused õppetöö arendamises ja läbiviimises. See pädevus tagab eriarstile vajalikud ressurssid õppetöö planeerimiseks ning läbiviimiseks ning tagab samuti tema enda pädevuste ja kogemuste pideva arengu. Oma tegevuses moodustavad õpetavad arstid asutuses ainulaadseid koostöövõrgustikke - erinevatel arendussuundadel töötavad multidistsiplinaarsed meeskonnad, mis koosnevad õpetavatest arstidest erinevatest keskustest ja kliinikutest, lähtuvalt sellest, kus tegevus kõige suuremat potentsiaali ravikvaliteedi muutuseks omab.

2021. aasta märtsis kinnitati ITK juhatuse poolt õpetava arsti ülesanded ning 2022. aasta 1. jaanuaril alustas ametlikult tööd esimene grupp õpetavaid arste.

Õpetava arsti initsiatiivi koordineermisega tegelevad: Joel Lumpre, Anne Räsu, Helen Utsar ja Marika Tammaru.

Residentide ja arstiõppe tudengite logistika

ITKs õpib ja töötab ühel õppeaastal kokku kuni 200 arstiõppe üliõpilast ja residenti. Et iga õppetsükkel oleks efektiivne ja saavutaks oma eesmärgid, on vaja tagada iga uue töötaja sujuv sisse-elamine ning sisukas õppetöö ning hoolitseda selle eest, et igal õppijal oleks võimalus ise kaasa lüüa oma töö- ja õppevõimaluste kujundamises.

Residentide ja arstiõppe tudengite logistikaga tegelevad: Joel Lumpre, Anne Räsu, Helen Utsar ja Anni Tedremaa.

Koostöö üldhariduskoolidega

Koostöös ITK-ga avati 2017. aastal Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastmele reaal-meditsiinisuund. Meditsiinisuuna eesmärgiks on tekitada ja hoida ülal õpilaste huvi tervishoiuvaldkonna vastu, demonstreerida kooliprogrammis käsitletava bioloogia, keemia ja füüsika rakendamist meditsiinis ja anda teadmisi ja oskusi, mis toetavad edukat toimimist tervishoiusüsteemi kliendi ja koostööpartnerina. Soovi korral on õpilastel võimalus viia läbi uurimistöid koos kliinilise juhendajaga. 

Koostööd üldhariduskoolidega koordineerivad Marika Tammaru ja Birgit Veermäe.