Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Teadus- ja õppeprojektid

Siin lehel on kirjeldatud meie tänased aktiivsed õppe- ja arendustegevused, mis on hetkel loomisel või juba käivitatud. Me väga ootame nii küsimusi kui ka aktiivset kaasalöömist – seda näiteks mõne Sinu õppetsükli osana. Sinu üldiseks kontaktisikuks neis küsimustes on teadusosakonna projektijuht Joel Lumpre (joel.lumpre [at] itk.ee).

Kliiniline teadustegevus ITK-s (uurimistööd)

Uurimistööde läbiviimine on ITK-s levinud ja väärtustatud tegevus. Teadusosakonna pädevusse ja ülesannete hulka kuulub ITK töötajate konsulteerimine ja koordineerimine uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel. Kuidas alustada? Mida silmas pidada? Siit leheküljelt leiad selle kohta rohkem infot.

Haigusjuhtude konkurss

Tegemist on arstitudengitele suunatud ürituste sarjaga, mille jooksul omandab tudeng nii teoreetilise kui ka praktilise arusaamise haigusjuhust (ingl k case report). Konkursi eesmärk on arendada tudengi kliinilise mõtlemise oskust ning võimaldada teha tal esimesed sammud teadusmaastikul. 

Ajakirjaklubide koordineerimisega tegelevad Nikita Umov, Marika Tammaru ning Mari-Liis Rehepapp.

Ajakirjaklubi

Ajakirjaklubi on arstitudengitele suunatud üritus, mille eesmärk on süvendada teadmisi uuringumeetodite tugevustest ja puudustest ning analüüsi meetodite sisust. Selle käigus õpivad tudengid keerulist teemat selgelt ja lihtsalt oma kolleegidele ette kandma ning arutelu pidama. Igal üritusel võetakse fookusesse üks teadusartikkel, mis võimaldab eelnimetatud eesmärgid täita. 

Ajakirjaklubide koordineermisega tegelevad Nikita Umov ning Marika Tammaru.

Teaduskoolitus/-track

Uurimistööga tegelevate spetsialistide ettevalmistamiseks on planeeritud kaheaastane uurimistöö metoodika kursus. Veebipõhine interaktiivne koolitus on kahetasemeline: baas- ja kesktase. Käsitletavad teemad on statistika, uurimistöö kavandamine ja läbiviimine. Baastaseme koolitusele on oodatud kõik haiglatöötajad. Kesktaseme koolitusel osalemise eelduseks on baaskoolituse läbimine, selle lõpetajate hulgast moodustub tulevikus eraldi spetsialistide meeskond.

Koolituse ettevalmistamisega tegelevad Marika Tammaru ja Mari-Liis Rehepapp.

Residentide koolituskava projekt

2019. aastal algas ITK-s projekt, millega soovime suurema tähelepanu alla tuua töökohal toimuva õppe. Projekti eesmärkideks on:

  • juhendajate ja kogu arstkonna õpetamisoskuste ja teaduskirjaoskuse arendamine,

  • õpetava arsti positsiooni kujundamine,

  • arst-residentidele mitmekesise ning kvaliteetse residentuuri- ja täiendõppe pakkumine ning pädevuspõhise õppe arendamine,

  • regulaarse ja praktilise täiendkoolituse kaudu tagada ja tõsta arstide väljaõppe ja elukestva õppe kvaliteeti ja seega haiglas pakutava ravi kvaliteeti.

Projekti raames pakutakse erinevaid õpetamisoskuste arendamise võimalusi ning on algatatud residentidele ja tudengitele suunatud iganädalaste, haigusjuhtudel põhinevate seminaride ja koolituste programm. Paljud projektialased tegevused on olnud tugevasti mõjutatud pandeemiast ning koolitustegevus on tänaseks pausile pandud. Taasalustame aga esimesel võimalusel!

Samuti on Ida-Tallinna Keskhaigla maailma ühe suurima meditsiiniharidusühingu AMEE (Association for Medical Education in Europe) liige. Ühingu pakutavad üritused ning materjalid (nt AMEE konverents, ESME koolitused ning õppematerjalid) on ITK töötajatele soodushinnaga!

Residentide koolituskava projekti koordineerimisega tegelevad Joel Lumpre, Julius Juurmaa ja Triin Luha.

Õpetav arst

Õpetav arst“ on eriarstina töötava spetsialisti lisapädevus, mis kirjeldab selgesõnaliselt tema õigusi ning kohustusi õppetöö arendamises ja läbiviimises. See pädevus tagab eriarstile vajalikud personaalsed ressursid tegevuste planeerimiseks ja läbiviimiseks ning tagab samuti tema enda pädevuste ja kogemuste pideva arengu. Oma tegevuses moodustavad õpetavad arstid asutuses ainulaadseid koostöövõrgustikke. Koostöövõrgustike aluseks on arendussuunad – need on planeeritavad asutuseülesed tegevused, võtmaks kasutusele uusi õppemeetodeid või laiendamaks mingi konkreetse õppemeetodi senist kasutamist asutuses. Arendussuundadel töötavad multidistsiplinaarsed meeskonnad, mis koosnevad eri keskuste ja kliinikute õpetavatest arstidest lähtuvalt sellest, kus antud arendussuund kõige suuremat potentsiaali ravikvaliteedi muutuseks omab.

2021. aasta märtsis kinnitas ITK juhatus õpetava arsti ülesanded.

Õpetava arsti initsiatiivi koordineerimisega tegelevad Joel Lumpre, Anne Räsu, Helen Utsar ja Marika Tammaru.

Residentide ja arstiõppe tudengite logistika

ITK-s õpib ja töötab ühel õppeaastal kokku kuni 200 arstiõppe üliõpilast ja residenti. Et iga õppetsükkel oleks efektiivne ja saavutaks oma eesmärgid, on vaja tagada iga uue töötaja sujuv sisseelamine ja sisukas õppetöö ning hoolitseda selle eest, et igal õppijal oleks võimalus ise kaasa lüüa oma töö- ja õppevõimaluste kujundamises.

Residentide ja arstiõppe tudengite logistikaga tegelevad Joel Lumpre, Anne Räsu, Helen Utsar, Helen Buš ja Nikita Umov.

Koostöö üldhariduskoolidega

Koostöös ITK-ga avati 2017. aastal Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiastmele reaal-meditsiinisuund. Meditsiinisuuna eesmärgiks on tekitada ja hoida ülal õpilaste huvi tervishoiuvaldkonna vastu, demonstreerida kooliprogrammis käsitletava bioloogia, keemia ja füüsika rakendamist meditsiinis ning anda teadmisi ja oskusi, mis toetavad edukat toimimist tervishoiusüsteemi kliendi ja koostööpartnerina. Soovi korral on õpilastel võimalus kirjutada uurimistöid koos kliinilise juhendajaga. 

Koostööd üldhariduskoolidega koordineerivad Marika Tammaru, Birgit Veermäe ja Mari-Liis Rehepapp.